• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • Profil verejného obstarávania
  • Cintorín
01

Kontakt:

Napíšte nám:

Materská škola

Materská škola

(Prevádzkový poriadok materskej školy nájdete v dokumentoch)

Obec Zbudské Dlhé zastúpená starostom obce p. Františkom Kopejom, Vám na základe zákona č. 390/2011 § 11a o pedagogických a odborných zamestnancov oznamuje, že vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má voľné pracovné miesta pedagogických zamestnancov a to:

Pozícia: Riaditeľka MŠ

Kvalifikačné predpoklady:

- odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- najmenej 5 rokov praxe,

Ďalšie predpoklady:

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2. zákona 317/2009 Z.z.,

- znalosť školskej legislatívy,

Požadované doklady:

- profesíjny životopis,

- overené fotokópie dokladov o vzdelaní,

- aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

- potvrdenie o pedagogickej praxi,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,

- písomný návrh Koncepcie rozvoja MŠ v Zbudskom Dlhom,

- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov).


Pracovná pozícia na dobu určitú do 30.06.2013

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: