• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
 • Profil verejného obstarávania
 • Cintorín
01

Kontakt:

Napíšte nám:

Poslanci obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstva - Members of the municipal council:

 1. Anton Danko
 2. Gejza Danko
 3. Juraj Goroľ
 4. Emil Grundza
 5. Ladislav Ferenc
 6. Zdenek Ferenc
 7. Bohuslav Kopej

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlúčiteľná s:

 • funkciou starostu,
 • funkciou zamestnanca obce,
 • ďalšími funkciami ak ustanovuje osobitný zákon.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určuje pred voľbami obecné zastupiteľstvo v počte 7 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä jemu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa toho majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov.
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať
 • verejné zhromaždenia občanov.
 • uznášať sa na nariadeniach.
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
 • určovať plat starostu.
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: