SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.zbudskedlhe.sk spravuje Obec Zbudské Dlhé je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zbudské Dlhé

Adresa:

Obecný úrad Zbudské Dlhé
Zbudské Dlhé 90
067 12 Koškovce

IČO: 00323845
DIČ: 2021173990

Prima banka Slovensko, a.s.
č.ú. 4327733001/5600 
IBAN : SK85 5600 0000 0043 2773 3001

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 710
Rozloha: 836 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1414

Podateľňa: obec@zbudskedlhe.sk
Starosta: František Kopej, tel: 0915 788 731,  e-mail: starosta@zbudskedlhe.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@zbudskedlhe.sk
Administratívna pracovníčka: Mária Micanková, Mgr. Anna Dadejová 0911 346 100

Sekretariát: 
Tel./Fax:
 057 / 779 71 62
E-mail: sekretariat@zbudskedlhe.sk

Kompetencie:
Obec Zbudské Dlhé je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zbudské Dlhé je zriadený na Spoločnom úrade v: Humennom

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk