Výzva na predloženie ponuky- zákazka s nízkou hodnotou §117

Výzva na predloženie ponuky