Komisie pri OZ

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
    Predseda: Milan Dráb
    Členovia: Július Danko, Gejza Danko

2. Bytová komisia a územné plánovanie
    Predseda: Milan Dráb
    Členovia: Ján Ferenc, Anton Danko

3. Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu
    Predseda: Július Danko
    Členovia: Jozef Ferenc, Roman Ferenc, František Gunár

4. Komisia pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport
    Predseda: Bohuslav Kopej
    Členovia: Jozef Hrin, Ján Grundza, Miroslav Demeter

5. Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku
    Predseda: Zdenek Ferenc
    Členovia: Ján Mihalisko, Ivan Ferenc, Štefan Ferenc, František Grundza

6. Komisia pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností
    Predseda: Emil Grundza
    Členovia: Juraj Goroľ, Gejza Ferenc

7. Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a nakladanie s majetkom
    Predseda: Bohuslav Kopej
    Členovia: Jaroslav Danko, Emil Ferenc